Karácsonyfa c. NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Játékszabályzat

a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Media Iuris médiacsoportja által szervezett „Karácsonyfa” elnevezésű promóciós nyereményjátékhoz.

  1. A „Karácsonyfa” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Media Iuris médiacsoportja (”Főszervező”).
  2. A játékon való részvétel időtartama: 2019. december 13. – 2019. december 22. 20:00

  3. A Játékról bővebb információ a Media Iuris weboldalán és a Media Iuris Klub Facebook oldalán érhető el (www.mediaiurispecs.hu/karacsonyfa). Jelen promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV évi törvény (Szjtv.) hatálya alá.
  4. A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.
  5. A játékban történő részvétel feltételei:

5/a) A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy (”Játékos”), aki megfelel a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének. A Játékban a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

5/b) A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2019. 12. 13. – 2019. 12. 22. 19:59 között a Főszervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/mediaiurisklub)

közzétett nyereményjátékkal kapcsolatos poszt alá kommentben beírja hogy idén milyen színű díszekkel díszíti fel karácsonyfáját!

5/c) A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot.

5/d) A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Főszervező a „Karácsonyfa” játékban való azonosítás, a részvételi feltétel ellenőrzése és a nyeremények kisorsolása, átadása céljára kezelje személyes adatait. Az adatkezelési tevékenység lefedi a Játékos közösségi médiában nyilvánossá tett adatainak a rögzítését, a sorsolás során való felhasználását, valamint a nyeremények átadás céljából a Játékos által – hozzájárulás alapján – önkéntesen megadott személyes adatainak rögzítését, felhasználását figyelemmel a 6/d) pontban foglaltakra is.

  1. Sorsolás és a nyeremény átadása
6/a) A Játék nyereménye:

1 db Karácsonyfa társasjáték

A nyeremények sorsolása a helyes válaszadók között, a véletlenszerűség elve alapján történik.

6/b) A nyeremény átadása: a Főszervező a nyerteseket a sorolást követően 14 napon belül külön értesíti a nyeremények átadásának időpontjáról és módjáról. A nyertes válasz üzenetben köteles az értesítés kézhezvételét 10 (tíz) munkanapon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem küld visszaigazoló üzenetet, vagy a nyertes értesítése a sorsolást követő 14 napig sikertelen marad, úgy a nyeremény átadása meghiúsul, a nyertes automatikusan kizárásra kerül. Pótnyertes sorsolására nem kerül sor. A Főszervező a nyeremények átadásának módjáról (személyes átvétel/postázás) külön egyeztet a Nyertessel.
6/c) A nyertes köteles a nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni, továbbá a nyeremény átvételekor a Főszervező kérésére felmutatni. A Főszervező nem kötelezhető a nyeremény átadására, amennyiben a Játékos a személyazonosságát nem igazolja. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. A Főszervező nem vállal felelősséget azért, ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul.

6/d) A Szervezők a nyeremény nyertesének a nevét és a nyereményátadáson készült kép-, hang- és filmfelvételeket a honlapjukon, közösségi média oldalaikon és vállalati videóanyagaikban teszik közzé, amelyért a nyertesnek külön díjazást nem fizetnek. A nyilvánosságra hozatal során kizárólag a nyertes neve és lakcímének városneve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

6/e) Egyéb feltételek a nyereménnyel kapcsolatban: A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

  1. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó és az kötelező érvényű minden, a Játékban résztvevő Játékos vonatkozásában. A Szervező kifejezetten kizárja a Játék lebonyolításával kapcsolatban a Szervezővel szembeni igény – ide nem értve a Főszervező általi adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő jogos igények – érvényesítésének lehetőségét. A Főszervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit, annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy a Játékot egyoldalú döntésével szüneteltesse vagy megszüntesse.

Kelt: Pécs, 2019. 12.12

Media Iuris

„Főszervező”